Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Предстои провеждане на Кръгла маса в гр. Каварна по проект за предотвратяване образуването на отпадъци от хотели и места за настаняване.

Предстои провеждане на Кръгла маса в гр. Каварна по проект за предотвратяване образуването на отпадъци от хотели и места за настаняване.

Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002 е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. Проектът се финансира от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България. Цялостния срок за изпълнение на поректа е 23 месеца (от 17.09.2020 г до 17.08.2022 г)

Целта на проекта  е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

На 25 февруари 2022 г.  в гр. Каварна предстои провеждане на Кръгла маса на тема „Въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“.   На кръглата маса ще бъдат  представени етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати от него. Ще бъде представено извършеното оценяване  на избраните демонстрационни хотели – Royal Bay Resort за района на Каварна и Cornelia Deluxe Residence за района на Банско/Разлог. Ще бъде представен начинът за сертифициране на  хотелите и използваната  методология за прилагане на критериите за оценка.

Кръглата маса  ще се проведе на 25-ти февруари 2022 г.  от 10:00 часа в гр. Каварна, в Народно читалище „Съгласие-1890“, ул. Добротица №24, при спазване на всички действащи противоепидемични мерки, въведени със заповед № № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Българска Телеграфна Агенция http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2568482