Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/bsgpbg4z/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Проведе се начална пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели – Сдружение кръгова икономика Феникс 2002

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проведе се начална пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Проведе се начална пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

На 21 юни 2021 г. в гр. София се проведе Начална Пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. По време на пресконференцията бяха представени основните цели, дейностите за реализация на проекта, финансовата рамка и мястото на изпълнение.

Основната цел на проекта, е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци, чрез разработване и прилагане на цялостен модел от дейности. В рамките на проекта, изготвеният модел ще бъде демонстриран на практика в два обекта- един в района на общините Банско/Разлог и един в района на община Каварна.

Проектът се изпълнява от „Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002“; финансира се от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.

В Началната Пресконференция взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, представители на общинските администрации, представители на хотелиерския бизнес, на медиите, граждани и екипът по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: phoenix2002.eu@gmail.com

Web: www.bsgp.bg

 

 

 

www.eufunds.bg

АДБФП   № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01, за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Българска Телеграфна Агенция http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2436149.