Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/bsgpbg4z/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели се подготвя за етапа на сертификация – Сдружение кръгова икономика Феникс 2002

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели се подготвя за етапа на сертификация

Проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели се подготвя за етапа на сертификация

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Република България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните от

падъци.

Дейностите по проекта в част Изпълнение, предвиждат поетапна оценка на два демонстрационни обекта (откъм морски туризъм -в района на Каварна, откъм планински -в района на Банско/ Разлог) и разработване на устойчиви модели за предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците от хотели и места за настаняване. Проектът включва

и подкрепящи основната идея дейности, типични за всеки проект от такъв тип, а именно: подготовка на проектното предложение; кампании за популяризиране; организация и управление; информация и комуникация.

Екипът от експерти вече се подготвя за оценка на двата демонстрационни хотела- Royal Bay Resort за района на Каварна и Cornelia Deluxe Residence за района на Банско и Разлог. Те ще бъдат отличени със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина. За целите на проекта, за избраните два хотела ще бъдат закупени контейнери за  разделно събиране на отпадъци. За отпадъците от растителен произход, ще бъдат закупени компостери. За предотвратяване образуването на отпадъци от индивидуално опакованите продукти, използвани в хотелите, ще бъдат закупени дозатори за сапун и шампоан за стаите за гости.  Ще се закупят и кани за вода, за да се редуцира употребата на еднократните пластмасови бутилки за вода, предоставяни на гостите.

За въпроси, допълнителна информация за предстоящи събития по проекта и други запитвания, използвайте формата за обратна връзка на сайта, разработен по проекта- www.bsgp.bg.

www.eufunds.bg
АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Информация и комуникация“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана във Вестник Факел Каварна (бр. 37- 29 ноември 2021) и на Facebook страницата на Вестник Факел