Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проект регистрира сертификатна марка за въвеждане модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Проект регистрира сертификатна марка за въвеждане модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Република България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

Дейностите по проекта в част Изпълнение, предвиждат поетапна оценка на два демонстрационни обекта (откъм морски туризъм -в района на Каварна, откъм планински -в района на Банско/ Разлог) и разработване на устойчиви модели за предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците от хотели и места за настаняване. Проектът включва и подкрепящи основната идея дейности, типични за всеки проект от такъв тип, а именно: подготовка на проектното предложение; кампании за популяризиране; организация и управление; информация и комуникация.

В рамките на проекта вече са подадени документи за регистрация на сертификатна марка в Патентно ведомство. Това е важна стъпка за постигане устойчивост на резултатите по проекта и последващото приложение на дейностите на други места, в други хотели, места за настаняване и общини на територията на Р. България и др.

За въпроси, допълнителна информация за предстоящи събития по проекта и други запитвания, използвайте формата за обратна връзка на сайта, разработен по проекта- www.bsgp.bg.

 

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Информация и комуникация“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на IlindenPress https://ilindenpres.bg/24467-proekt-registrira-sertifikatna-marka-za-vuvezhdane-model-za-predotvratyavane-obrazuvaneto-na-otpaduci-v-hoteli/?fbclid=IwAR1ilCd69nNmzMq5fOGctnt1mNK4b8WEGpzN5vGJGjHkxFciWvNgOx-Q3yA