Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

ОЧАКВАЙТЕ

ОЧАКВАЙТЕ

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Рег. №BG16M1OP002-2.009-0017

Проектът се финансира от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Цялостният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).

В изпълнение на “Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“/ Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“, е създаден настоящият уеб сайт.

На сайта ще продължавате да намирате актуална информация за нашите сертифицирани хотели, за добри практики и друга полезна информация.