Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

СБОРНИК С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ХОТЕЛИ И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

СБОРНИК С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ХОТЕЛИ И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Критериите за оценка на хотели и места за настаняване са разработени като част от изпълнението на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“.

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

Дейностите по проекта ще проправят път за постигане не само на материален стимул (намаляване на ТБО), но и имиджов стимул (отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците) за хотелите, чрез прилагане на мерки в посока на предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Сборникът илюстрира разработените критерии за оценка на хотели по отношение на генерираните от гостите и ежедневната дейност на хотела отпадъци.

Критериите за оценка представляват инструмент и основание за отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в зависимост от резултатите от покриване на критериите. За отличаване със съответния знак, кандидатът трябва да покрива всички заложени критерии за съответния знак.

Линк към сборника: Критерии за оценка