Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Предстои провеждане на кръгла маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Предстои провеждане на кръгла маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

На 14-ти септември 2021 г. в гр. София предстои провеждане на кръгла маса по проекта. На кръглата маса ще бъдат представени проучените добри практики, които са основа за демонстрационния проект. Ще бъдат представени разработените критерии за сертификация на хотелите, критериите за оценка и методологията за тяхното прилагане и моделите на отличителните знаци.

Поради действащите противоепидемични мерки на територията на Република България, събитието ще се осъществи с опция за два времеви слота на провеждане, от 11:00 часа и от 14:00 часа (с до 30 участника във всеки).

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: phoenix2002.eu@gmail.com

Web: www.bsgp.bg

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Българска Телеграфна Агенция http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2471173