Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проведе се Кръгла Маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Проведе се Кръгла Маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

На 25-ти февруари 2022 г. в гр. Каварна се проведе Кръгла маса по проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. На кръглата маса бяха представени етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, беше представено извършеното оценяване на избраните демонстрационни хотели /Royal Bay Resort за района на Каварна и Cornelia Deluxe Residence за района на Банско и Разлог/, начинът за сертифициране на хотелите и използваната методология за прилагане на критериите за оценка.

Проектът се изпълнява от „Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002“; финансира се от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.

Основната цел на проекта е, от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна, да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци, чрез разработване и прилагане на цялостен модел от дейности.

В Кръглата Маса взеха участие представители на ОИЦ- Добрич, на Община Каварна и Община Балчик, представители на хотелиерския бизнес, на медиите и граждани.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: phoenix2002.eu@gmail.com

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“  и е публикувана на сайта Moreto.net https://www.moreto.net/novini.php?n=455094