Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проект за еко сертификация отличи хотел в Разлог за отговорно управление на отпадъците

Проект за еко сертификация отличи хотел в Разлог за отговорно управление на отпадъците

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Република България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).
Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.
Дейностите по проекта в част Изпълнение, предвиждат поетапна оценка на два демонстрационни обекта (откъм морски туризъм -в района на Каварна, откъм планински- в района на Банско/ Разлог) и разработване на устойчиви модели за предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците от хотели и места за настаняване. Проектът включва и подкрепящи основната идея дейности, типични за всеки проект от такъв тип, а именно: подготовка на проектното предложение; кампании за популяризиране; организация и управление; информация и комуникация.
Екипът от експерти вече проведе оценка на двата демонстрационни хотела- Royal Bay Resort за района на Каварна и Cornelia Deluxe Residence за района на Банско и Разлог. Възможните нива на сертификация за отговорно управление на отпадъците на регистрираната в рамките на проекта сертификатна марка BSGP са- бронз, сребро, злато и платина.

Cornelia Deluxe Residence
премина през процеса на оценяване и вече e носител на отличителен знак за отговорно управление на отпадъците- сребро.
Успешното начало е още по-голям стимул за предстоящите етапи на развитие и отличен мотиватор за други хотели и места за настаняване, които обмислят да предприемат надграждане на еко практиките в управлението на отпадъци.
За въпроси, допълнителна информация за предстоящи събития по проекта и други запитвания, използвайте формата за обратна връзка на сайта, разработен по проекта- www.bsgp.bg.

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Информация и комуникация“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Илинденпрес https://ilindenpres.bg/26134-proekt-za-eko-sertifikaciya-otlichi-hotel-v-razlog-za-otgovorno-upravlenie-na-otpaducite/?fbclid=IwAR0EXqgLH0asnIaEi-jFZuCNLgoBvtraaFQE7fF3nOevyErxaBXzRohmhVI