Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Успешно приключва проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Успешно приключва проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Република България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.
Дейностите по проекта в част Изпълнение, включват поетапна оценка на два демонстрационни обекта (откъм морски туризъм -в района на Каварна, откъм планински -в района на Банско/ Разлог) и разработване на устойчиви модели за предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците от хотели и места за настаняване. Проектът включва и подкрепящи основната идея дейности, типични за всеки проект от такъв тип, а именно: подготовка на проектното предложение; кампании за популяризиране; организация и управление; информация и комуникация.
Основното изпълнение на Дейностите по проекта е към своя край.
Разработен е и е издаден Сборник с критерии за оценка на хотелите и местата за настаняване. Изготвена е методология за оценка на хотелите спрямо покриването на определен брой критерии и оценъчни листове
Регистрирана е сертификатна марка BSGP за отговорно управление на отпадъците в хотели и места за настаняване
Реализирана е на практика оценка на два демонстрационни хотела: Royal Bay Resort за района на Каварна и Cornelia Deluxe Residence за района на Банско и Разлог.
В рамките на проекта за двата Демонстрационни хотела са закупени материални активи, които да подпомогнат надграждането на дейностите по управление на отпадъци.
В резултат на дейностите по проекта е разработен цялостен модел, включващ мерки, дейности и мероприятия, които хотелите и местата за настаняване да прилагат, с цел покриване на критериите за оценка и присъждане на най-висок отличителен знак.
Проектът поставя една стабилна основа за създаване на благоприятна среда за развитие и надграждане на еко практиките по отношение на управление на отпадъците в хотели и места за настаняване.
За въпроси, допълнителна информация за резултатите от проекта и други запитвания, използвайте формата за обратна връзка на сайта, разработен по проекта- www.bsgp.bg.

www.eufunds.bg
АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Информация и комуникация“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Илинденпрес линк към оригинална публикация: Успешно приключва проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели (ilindenpres.bg)