Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

БРОШУРИ

БРОШУРИ

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Рег. №BG16M1OP002-2.009-0017

Проектът се финансира от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Цялостният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца (от 17.09.2020 г. до 17.08.2022 г.).

Целта на проекта е да демонстрира, че е възможно и изпълнимо прилагането на стълба за приоритетно управление на отпадъците в хотели и места за настаняване. Проектът на практика доказва, че голяма част от генерираните отпадъци могат да бъдат предотвратени. От друга страна, също е важно да се оптимизира управлението на отпадъците, чието генериране не може да бъде избегнато към момента. Проектът създава и условия за имиджов стимул за хотели, заинтересовани да надграждат еко съобразните практики, които прилагат.

В изпълнение на “Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“/ Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“, са разработени и отпечатани 3 брошури (линкове по-долу). 

БРОШУРА 1

БРОШУРА 2

БРОШУРА 3