Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проведе се Заключителна Пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Проведе се Заключителна Пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

На 4-ти март 2022 г. в гр. Банско се проведе Заключителна Пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. На събитието беше представено изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Проектът се изпълнява от „Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002“; финансира се от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“

Основната цел на проекта е, от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна, да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци, чрез разработване и прилагане на цялостен модел от дейности.

В Заключителната пресконференция взеха участие представители на Общинските администрации, на Съюза на туристическия бизнес в Банско и представители на Неправителствени организации.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: phoenix2002.eu@gmail.com

Web: www.bsgp.bg

www.eufunds.bg

АДБФП № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01, за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта ilindenpres.bg. Линк към оригинална публикация: Проведе се заключителна пресконференция по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели (ilindenpres.bg)