Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Проведе се Кръгла Маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

Проведе се Кръгла Маса по проект за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели

На 18-ти февруари 2022 г. в гр. Банско се проведе Кръгла маса по проект № BG16M1OP002-2.009- 0017 „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. На кръглата маса бяха представени етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, беше представено извършеното оценяване на избраните демонстрационни хотели /Cornelia Deluxe Residence за района на Банско/Разлог и Royal Bay Resort за района на Каварна/, начинът за сертифициране на хотелите и използваната методология за прилагане на критериите за оценка.

Проектът се изпълнява от „Сдружение за кръгова икономика Феникс 2002“; финансира се от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.

 

Основната цел на проекта, е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци, чрез разработване и прилагане на цялостен модел от дейности.

В Кръглата Маса взеха участие граждани, представители на общината, на хотелиерския бизнес и на екипът по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България

За контакти и допълнителна информация:

E-mail: phoenix2002.eu@gmail.com

Web: www.bsgp.bg

www.eufunds.bg

АДБФП   № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01, за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“. по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Илинденпрес  https://ilindenpres.bg/26118-provede-se-krugla-masa-po-proekt-za-predotvratyavane-obrazuvaneto-na-otpaduci-v-hoteli/?fbclid=IwAR2_slsrVYjeUaI0bv-0f63KqvZUVysVN5yn2b3JOe70HeKcIfxknH9TZrI