Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

„Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ с предстояща Пресконференция

„Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ с предстояща Пресконференция

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България. Цялостният срок за изпълнение е 23 месеца (от 17.09.2020г. до 17.08.2022 г.).

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци.

На 25-ти март 2021г. в гр. София, Презентационна Зала- Партер (Google maps code: M74J+RX), предстои провеждане на Началната Пресконференция по проекта, която има за цел да информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите, предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта. Събитието ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Желание за участие може да заявите на email адрес: phoenix2002.eu@gmail.com.

www.eufunds.bg

АДБФП   № BG16M1OP002-2.009- 0017-C01 за изпълнение на проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ по процедура № BG16M1OP002-2.009-0017 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, ОП „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Българска Телеграфна Агенция http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2372157.