Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/bsgpbg4z/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване – Сдружение кръгова икономика Феникс 2002

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“ е изпълнител на „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ (Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Д- 34-135/02.09.2020г.) с Възложител Главна Дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите.

Целта на проекта е от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци. Проектът ще проправи път за постигане не само на материален стимул (намаляване на ТБО), но и имиджов стимул (отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина, в зависимост от покриване на критериите) за хотелите, чрез прилагане на мерки в посока на предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Дейностите по проекта в част Изпълнение, предвиждат поетапна оценка на два демонстрационни обекта (откъм морски туризъм- в района на Каварна, откъм планински- в района на Банско) и разработване на устойчиви модели за предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците от хотели. Проектът включва и подкрепящи основната идея дейности, типични за всеки проект от такъв тип, а именно: подготовка на проектното предложение; кампании за популяризиране; организация и управление; информация и комуникация. Цялостният срок за изпълнение на договора е 23 месеца (от 17.09.2020г. до 17.08.2022 г.).

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Нацонално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на Дейност „Информация и комуникация“ по проект „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ и е публикувана на сайта на Българска Телеграфна Агенция http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2359458/.