Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване

Facebook Проект Рег. №BG16M1OP002-2.009-0017
финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие
и от ДБ на Република България чрез ОП „Околна среда 2014-2020г.“
Всеки ден е възможност да напишем историята на едно по-чисто бъдеще Facebook BE SUSTAINABLE GREEN PLACES Facebook

Кои сме ние?

Сдружение за кръгова икономика "Феникс 2002" е организация с нестопанска цел в обществена полза, правоприемник на СНЦ „ФЕНИКС 2002“, с основна цел да си сътрудничи с местните власти и правителството по проблеми засягащи околната среда; да привлича обществеността в процеса на вземане на решения на местно, национално и международно ниво по въпроси на околната среда; да допринася за опазване на биоразнообразието на местно, национално и международно ниво; да извършва конкретни дейности свързани с подобряването на околната среда; да решава общите задачи, свързани с опазването на околната среда и намаляване на риска за здравето на хората в резултат на съществуващо замърсяване и др.

Какво представлява „Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“?

Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване“ цели от една страна да се минимизира количеството отпадъци, което генерират хотелите и местата за настаняване и от друга страна да се оптимизира управлението на генерираните отпадъци. Проектът ще проправи път за постигане не само на материален стимул (намаляване на ТБО), но и имиджов стимул (отличаване със знак за отговорно управление на отпадъците- бронз, сребро, злато или платина) за хотелите, чрез прилагане на мерки в посока на предотвратяване образуването, подготовка за повторна употреба, разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Финансова помощ за изпълнение на Демонстрационния проект​

Проектът се финансира от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 368 866.40 лв., от които 313 536.44 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 329.96 лв. Национално съфинансиране от Националния Бюджет на Р. България.

Срок за изпълнение

Цялостният срок за изпълнение на договора е 23 месеца (от 17.09.2020г. до 17.08.2022 г.).